Kancelaria Adwokacka – Adwokat Michał Imiński

Zakres usług adwokackich

Kancelaria specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa, co pozwala nam świadczyć usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Michał Imiński specjalizuję się głównie w sprawach z zakresu

 • prawa karnego
 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa spadkowego
 • uzyskiwania wysokich odszkodowań

Główną specjalizacją  Kancelarii Adwokackiej  jest świadczenie usług prawnych z szeroko rozumianego prawa karnego.

 • Adwokat dla oskarżonego

Głównym celem Kancelarii jest ograniczenie albo wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie pociąga za sobą występowanie przed sądem w procesie karnym w roli oskarżonego.

Adwokat  pełni rolę obrońcy i reprezentuje Państwa interesy w przypadku, gdy klient został oskarżony o popełnienie przestępstwa lub gdy zostały postawione mu  zarzuty, został zatrzymany  albo gdy Prokuratura wystąpiła do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie.  Oprócz reprezentowania klienta ,  adwokat  przede wszystkim   przygotowuje korzystną   linię  obrony, która zostanie w sposób zrozumiały przedstawiona klientowi i szczegółowo  z nim omówiona.  Ponadto obrońca  zapozna Klienta z kolejnymi czynnościami jakie będą wykonane w stosunku do niego przez Organy ścigania w dochodzeniu lub śledztwie  a następnie w postępowaniu toczącym się już przed Sądem.

Adwokat Michał Imiński , reprezentuje klientów już od samego początku postępowania karnego w postępowaniu przygotowawczym , biorąc czynny udział w przesłuchaniach przed organami ścigania ( Policją i Prokuraturą ) gdyż już na tym etapie można przygotować korzystną dla klienta linię  obrony, która wcześnie rozpoczęta i konsekwentnie realizowana ma znacznie większe szanse powodzenia przed sądem.

Zważyć należy iż aktywność obrońcy ma duże znaczenie w kontekście toczącej się sprawy i głównie to ona prowadzi do pomyślnego zakończenia postępowania karnego. Obrońca powinien wykazywać inicjatywę dowodową, przeprowadzać przed sądem dowody, które przemawiają na korzyść klienta i prowadzą do wydania wyroku uniewinniającego .

W sytuacjach nagłych i niecierpiących zwłoki adwokat Michał Imiński udziela  porad prawnych z dziedziny prawa karnego  lub reprezentuje klienta przed organami ścigania (Policją i Prokuraturą ) również w dni wolne od pracy, zarówno w Kancelarii jak i na Policji, Prokuraturze czy też  w aresztach śledczych i zakładach karnych.

 • Adwokat dla pokrzywdzonego

Adwokat może również pełnić rolę pełnomocnika osoby pokrzywdzonej i reprezentować Państwa interesy w przypadku, gdy klient był ofiarą przestępstwa.

Przepisy prawne dają osobie pokrzywdzonej przestępstwem  szereg uprawnień, które można wykorzystać zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym.

Adwokat reprezentujący osobę  pokrzywdzoną przestępstwem jest uprawniony do złożenia oświadczenia przed sądem iż pokrzywdzony będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego co skutkuje czynnym uczestniczeniem pokrzywdzonego w sprawie sądowej z możliwością składania wniosków dowodowych, wniosków o naprawienie szkody jak również środków odwoławczych takich jak apelacja czy zażalenie.

 • Adwokat w sprawach karnych

–  Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

( Zabójstwo art. 148 k.k., Aborcja art. 152 k.k. art. 153 k.k. art. 154 k.k., Nieumyślne   spowodowanie śmierci  art. 155 k.k., Ciężki uszczerbek na zdrowiu art. 156 k.k., Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu art. 157 k.k., Bójka lub pobicie art. 158 k.k. i art. 159 k.k. Narażenie na niebezpieczeństwo art.160 k.k., Nieudzielenie pomocy art.162 k.k.)

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

( Katastrofa komunikacyjna art. 173 k.k. Wypadek Komunikacyjny art. 177 k.k. , Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości art. 178a k.k. )

Przestępstwa przeciwko wolności

   ( Groźba art. 190 k.k., Stalking art. 190a k.k. )

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

( Gwałt art. 197 k.k. )

Przestępstwa  przeciwko rodzinie i opiece

( Znęcanie art. 207 k.k. , Niealimentacja art. 209 k.k. )

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

( Zniesławienie Pomówienie art. 212 k.k. , Zniewaga art. 216 k.k. )

Przestępstwa  przeciwko działalności instytucji państwowych

( Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza art. 222 k.k. , Czynna napaść na funkcjonariusza art. 223 k.k., Łapownictwo bierne art. 228 k.k., Łapownictwo czynne art. 229 k.k., Płatna protekcja art. 230 k.k.,

Przestępstwa przeciwko mieniu

( Kradzież  art. 278 k.k. ,Kradzież z włamaniem art. 279  k.k.,  Rozbój art. 280 k.k. , Oszustwo  art. 286 k.k., Paserstwo art. 291 k.k. i 292 k.k. Niszczenie mienia art. 288 k.k. )

Przestępstwa narkotykowe

( Posiadanie narkotyków  , Wprowadzenie do obrotu, Udzielenie innej osobie, Udzielenie małoletniemu , handel narkotykami , przypadek mniejszej wagi )

Kancelaria świadczy usługi z zakresu: 

 

Prawa  Karnego

 • obrona w sprawach karnych ( przestępstwach i wykroczeniach)
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego,
 • sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa ,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności.

 

Prawa Cywilnego

 • ochrona dóbr osobistych,
 • o zapłatę należności,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości .

 

 Prawa Rodzinnego

 • rozwód,
 • separacja,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • alimenty,
 • podział majątku,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

Prawa spadkowego

 • dziedziczenie ustawowe,
 • dziedziczenie testamentowe,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek.

Odszkodowania

 • wypadki drogowe z Policy OC sprawcy,
 • wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego,
 • za wyrządzoną szkodę na mieniu (np. za zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy),
 • za wyrządzoną  szkodę na osobie w tym .(zwrot kosztów leczenia i opieki, zasądzenie renty w razie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy),
 • za szkodę wyrządzoną  wskutek zalania lokalu,
 • za  szkodę wyrządzoną  wskutek wypadku komunikacyjnego (zwrot kosztów holowania pojazdu, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego),
 • za szkodę wyrządzoną  wskutek błędu lekarskiego,
 • za szkodę wyrządzoną wskutek śmierci osoby poszkodowanej,
 • za szkodę wyrządzoną na skutek   bezumownego  korzystania  z nieruchomości lub ruchomości,
 • za szkodę wyrządzoną wskutek zmarnowanego  urlopu,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku naruszenia dobra osobistego,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wyniku śmierci osoby bliskiej,
Kancelaria specjalizuje się również w sporządzaniu:
 • pozwów
 • wniosków
 • apelacji
 • zażaleń
 • odwołań
 • kasacji
 • skarg kasacyjnych
 • zgłoszeń szkody do towarzystwa Ubezpieczeń
Zapewniamy profesjonalną reprezentację w postępowaniach toczącymi się przed:
 • Organami Ścigani ( Prokuraturą i Policją )
 • Sądami Rejonowymi
 • Sądami Okręgowymi
 • Sądami Apelacyjnymi
 • Sądem Najwyższym

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług Kancelarii